Juridisk information

Juridisk information

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Huvudkontor: Stockholm, Sweden 
 
Registreringsnummer: 556325-5511
 
Hänvisningar nedan till ”Essity”, ”oss” eller ”vi” är hänvisningar till Essity AB (publ) som leverantör av denna webbsida (”webbplatsen”) såvida inte annat följer med att en viss webbplats eller annan tjänst anger en annan enhet, varigenom ”Essity” hänvisar till en sådan enhet. Dessa användarvillkor gäller för webbplatser och andra tjänster som hänvisar till dessa användarvillkor.
 
Essity kommer i syfte att tillhandahålla sin webbplats och dessa användarvillkor följa svensk lag. Eftersom Essity Group inkluderar enheter över hela världen, observera dock att om ett annat företag anges som leverantör av en viss webbplats eller tjänst kan de nationella lagarna i det land där en sådan enhet är etablerad föreskriva olika eller ytterligare regler. I sådana fall kommer de nationella tillämpliga lagarna att tillämpas och följas av sådan enhet i den utsträckning som krävs igen.

Juridiskt meddelande

 
Materialet på denna hemsida tillgängliggörs av Essity som en tjänst till våra kunder och får enbart användas i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner enligt bestämmelser nedan.
 
 
Genom att ladda ner material från denna sida godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner dem, använd inte sidan samt ladda inte ner material från den.
 
 
Information om varumärke
 
Alla namn, loggor och varumärken tillhör Essity, våra dotterbolag, tillhörande företag eller dess licensinnehavare eller joint venture-partners.
 
 
Essitys varumärken och varumärkesnamn får enbart användas såsom föreskrivet i dessa användarvillkor eller med tidigare erhållet skriftligt godkännande från Essity.
 
 
All användning av Essitys varumärken i reklam- eller kampanjsyfte för Essitys produkter kräver lämpligt godkännande.
 
 
Begränsad användning/kopieringslicens
 
Allt innehåll på denna sida, såsom text, grafik, loggor, knappikoner, bilder, ljudklipp och programvara tillhör Essity eller våra innehållsleverantörer och skyddas av svenska och internationella lagar om upphovsrätt. Otillåten användning eller distribuering av material på denna sida kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller andra lagar och är underlydande både civilrättsliga som kriminalrättsliga påföljder.
 
 
Denna sida eller någon del av denna sida får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiella syften som inte uttryckligen godkänts skriftligt av Essity. Du kan ladda ner en kopia av informationen på Essitys hemsida på en dator för personligt, icke-kommersiellt, internt bruk.
 
 
Du får inte ändra, använda eller överföra informationen för kommersiella syften; inte heller får du ta bort upphovsrättsliga- eller andra äganderättsmärkningar från informationen. Du är införstådd med att du är ansvarig för att förhindra all otillåten kopiering av materialen och säkerställa att alla anställda och konsulter – om tillämpligt – i din organisation följer dessa krav.
 
 
Du är ansvarig för att underlyda alla tillämpliga upphovsrättslagar. Vi tillåter att du tar kopior av denna hemsida som nödvändig handling medan du besöker den; och du får skriva ut en kopia av så mycket av hemsidan som är rimligt för personligt bruk. All annan användning är strängeligen förbjuden. Du får inte göra en frame av denna hemsida eller länka till en sida annan än startsidan utan vårt skriftliga godkännande.
 
 
Essity ger dig inga uttryckliga eller implicita rättigheter under några patent, upphovsrätter, varumärken eller affärshemligheter.
 
 
Friskrivning från garanti
 
Informationen på denna hemsida tillgängliggörs "i befintligt skick" utan någon uttrycklig eller underförstådd form av garanti, inklusive garantier om säljbarhet, plagiat av immaterialrätt, eller lämplighet för något specifikt syfte. I fall där Essity länkar till en tredje parts hemsida är sådan länkning enbart för användarnas bekvämlighet och Essity bär inget ansvar för innehållet eller korrektheten i informationen på sådan hemsida.
 
 
Essity ska inte i något fall vara skadeståndsskyldiga för, utan begränsning, förlorad vinst, verksamhetsstörning, eller förlorad information sprungen ur användningen av eller oförmågan att använda informationen, även om Essity meddelats om möjligheten om sådana skadestånd.
 
 
Essity garanterar inte hur korrekt eller komplett informationen, texten, grafiken, läkarna eller annat som kan finnas i denna information är. Essity kan när som helst utan förvarning ändra detta innehåll eller produkterna som beskrivs i innehållet. Essity förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material på denna hemsida.
 
 
Användarinlägg
 
Allt material, information eller annan kommunikation som du överför eller lägger upp på denna webbplats betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, fri från royalty, oåterkallelig, helt underlicensierbar och icke-äganderättsskyddad (”kommunikation”). Essity har inga förpliktelser gällande kommunikationer.
 
 
Essity är fria att avslöja, kopiera, distribuera, inkorporera och/eller på annat sätt använda alla kommunikationer, tillsammans med alla data, bilder, ljud, texter och andra objekt inbäddade däri, för alla sorters kommersiella och icke-kommersiella syften.
 
 
Om du lämnar personuppgifter på denna hemsida eller till Essity på annat sätt ger du därmed samtycke till Essitys användning av sådana uppgifter i syfte att utvärdera din information och marknadsföra Essitys produkter och tjänster, inklusive rätten att överföra personuppgifter till tredje länder och på internet. Essity kommer vara ansvariga enligt svensk lag för sådan behandling av personuppgifter och du kan kontakta Essity om uppgifterna är felaktiga eller gällande andra problem relaterat till personuppgifter.
 
 
Du får inte lägga upp någon kommunikation som kan bedömas som kränkande eller som inkräktar på andra personers integritet eller som kan betraktas som kommersiell marknadsföring eller på något sätt är olagligt eller olämpligt. Essity kommer att radera sådan kommunikation när vi blir medvetna om den och vi reserverar oss rätten att exkludera dig som användare av vår hemsida eller tjänster.
 
 
För användning av tredjepartstjänster, såsom Facebook, kan tredje parts villkor också gälla. Facebook tillämpar till exempel sitt ”Meddelande om rättigheter och skyldigheter” för alla användare och besökare på Facebook, och vi rekommenderar att du läser dessa villkor innan du använder någon sådan tredjepartstjänst.
 
 
Övrigt
 
Essity kan revidera dessa användarvillkor när som helst utan förvarning.
 
Essity förbehåller sig rätten att (1) ändra detta rättsliga meddelande; (2) övervaka och ta bort inlägg; och/eller (3) otillgängliggöra hemsidan, när som helst utan förvarning.
 
Om någon paragraf, förhållande eller bestämmelse i detta juridiska meddelande fastställs vara olagligt, ogiltigt, förfallet eller av någon orsak ej verkställbart, ska övriga paragrafer, förhållanden och bestämmelser inte på något sätt påverkas eller försvagas därav.