Juridisk information

Juridisk information

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Huvudkontor: Stockholm, Sweden 
 
Registreringsnummer: 556325-5511
 
Hänvisningar nedan till ”Essity”, ”oss” eller ”vi” är hänvisningar till Essity AB (publ) som leverantör av denna webbsida (”webbplatsen”) såvida inte annat följer med att en viss webbplats eller annan tjänst anger en annan enhet, varigenom ”Essity” hänvisar till en sådan enhet. Dessa användarvillkor gäller för webbplatser och andra tjänster som hänvisar till dessa användarvillkor.
 
Essity kommer i syfte att tillhandahålla sin webbplats och dessa användarvillkor följa svensk lag. Eftersom Essity Group inkluderar enheter över hela världen, observera dock att om ett annat företag anges som leverantör av en viss webbplats eller tjänst kan de nationella lagarna i det land där en sådan enhet är etablerad föreskriva olika eller ytterligare regler. I sådana fall kommer de nationella tillämpliga lagarna att tillämpas och följas av sådan enhet i den utsträckning som krävs igen.

Juridiskt meddelande

 
Materialet på denna hemsida tillgängliggörs av Essity som en tjänst till våra kunder och får enbart användas i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner enligt bestämmelser nedan.
 
 
Genom att ladda ner material från denna sida godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner dem, använd inte sidan samt ladda inte ner material från den.
 
 
Information om varumärke
 
Alla namn, loggor och varumärken tillhör Essity, våra dotterbolag, tillhörande företag eller dess licensinnehavare eller joint venture-partners.
 
 
Essitys varumärken och varumärkesnamn får enbart användas såsom föreskrivet i dessa användarvillkor eller med tidigare erhållet skriftligt godkännande från Essity.
 
 
All användning av Essitys varumärken i reklam- eller kampanjsyfte för Essitys produkter kräver lämpligt godkännande.
 
 
Begränsad användning/kopieringslicens
 
Allt innehåll på denna sida, såsom text, grafik, loggor, knappikoner, bilder, ljudklipp och programvara tillhör Essity eller våra innehållsleverantörer och skyddas av svenska och internationella lagar om upphovsrätt. Otillåten användning eller distribuering av material på denna sida kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller andra lagar och är underlydande både civilrättsliga som kriminalrättsliga påföljder.
 
 
Denna sida eller någon del av denna sida får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, återförsäljas eller på annat sätt utnyttjas i kommersiella syften som inte uttryckligen godkänts skriftligt av Essity. Du kan ladda ner en kopia av informationen på Essitys hemsida på en dator för personligt, icke-kommersiellt, internt bruk.
 
 
Du får inte ändra, använda eller överföra informationen för kommersiella syften; inte heller får du ta bort upphovsrättsliga- eller andra äganderättsmärkningar från informationen. Du är införstådd med att du är ansvarig för att förhindra all otillåten kopiering av materialen och säkerställa att alla anställda och konsulter – om tillämpligt – i din organisation följer dessa krav.
 
 
Du är ansvarig för att underlyda alla tillämpliga upphovsrättslagar. Vi tillåter att du tar kopior av denna hemsida som nödvändig handling medan du besöker den; och du får skriva ut en kopia av så mycket av hemsidan som är rimligt för personligt bruk. All annan användning är strängeligen förbjuden. Du får inte göra en frame av denna hemsida eller länka till en sida annan än startsidan utan vårt skriftliga godkännande.
 
 
Essity ger dig inga uttryckliga eller implicita rättigheter under några patent, upphovsrätter, varumärken eller affärshemligheter.
 
 
Friskrivning från garanti
 
Informationen på denna hemsida tillgängliggörs "i befintligt skick" utan någon uttrycklig eller underförstådd form av garanti, inklusive garantier om säljbarhet, plagiat av immaterialrätt, eller lämplighet för något specifikt syfte. I fall där Essity länkar till en tredje parts hemsida är sådan länkning enbart för användarnas bekvämlighet och Essity bär inget ansvar för innehållet eller korrektheten i informationen på sådan hemsida.
 
 
Essity ska inte i något fall vara skadeståndsskyldiga för, utan begränsning, förlorad vinst, verksamhetsstörning, eller förlorad information sprungen ur användningen av eller oförmågan att använda informationen, även om Essity meddelats om möjligheten om sådana skadestånd.
 
 
Essity garanterar inte hur korrekt eller komplett informationen, texten, grafiken, läkarna eller annat som kan finnas i denna information är. Essity kan när som helst utan förvarning ändra detta innehåll eller produkterna som beskrivs i innehållet. Essity förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material på denna hemsida.
 
 
Användarinlägg
 
Allt material, information eller annan kommunikation som du överför eller lägger upp på denna webbplats betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, fri från royalty, oåterkallelig, helt underlicensierbar och icke-äganderättsskyddad (”kommunikation”). Essity har inga förpliktelser gällande kommunikationer.
 
 
Essity är fria att avslöja, kopiera, distribuera, inkorporera och/eller på annat sätt använda alla kommunikationer, tillsammans med alla data, bilder, ljud, texter och andra objekt inbäddade däri, för alla sorters kommersiella och icke-kommersiella syften.
 
 
Om du lämnar personuppgifter på denna hemsida eller till Essity på annat sätt ger du därmed samtycke till Essitys användning av sådana uppgifter i syfte att utvärdera din information och marknadsföra Essitys produkter och tjänster, inklusive rätten att överföra personuppgifter till tredje länder och på internet. Essity kommer vara ansvariga enligt svensk lag för sådan behandling av personuppgifter och du kan kontakta Essity om uppgifterna är felaktiga eller gällande andra problem relaterat till personuppgifter.
 
 
Du får inte lägga upp någon kommunikation som kan bedömas som kränkande eller som inkräktar på andra personers integritet eller som kan betraktas som kommersiell marknadsföring eller på något sätt är olagligt eller olämpligt. Essity kommer att radera sådan kommunikation när vi blir medvetna om den och vi reserverar oss rätten att exkludera dig som användare av vår hemsida eller tjänster.
 
 
För användning av tredjepartstjänster, såsom Facebook, kan tredje parts villkor också gälla. Facebook tillämpar till exempel sitt ”Meddelande om rättigheter och skyldigheter” för alla användare och besökare på Facebook, och vi rekommenderar att du läser dessa villkor innan du använder någon sådan tredjepartstjänst.
 
 
Övrigt
 
Essity kan revidera dessa användarvillkor när som helst utan förvarning.
 
Essity förbehåller sig rätten att (1) ändra detta rättsliga meddelande; (2) övervaka och ta bort inlägg; och/eller (3) otillgängliggöra hemsidan, när som helst utan förvarning.
 
Om någon paragraf, förhållande eller bestämmelse i detta juridiska meddelande fastställs vara olagligt, ogiltigt, förfallet eller av någon orsak ej verkställbart, ska övriga paragrafer, förhållanden och bestämmelser inte på något sätt påverkas eller försvagas därav.

Integritetspolicy


(”Essity”, ”vi” eller ”oss”) värnar om skydd för personuppgifter och personlig integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur Essity i egenskap av personuppgiftsansvarig, enligt den definition som anges i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning/General Data Protection Regulation (“GDPR”) och i E-Privacyförordningen samlar in och behandlar personuppgifter och annan information om användarna.1.      Kategorier av personuppgifter och syften med behandling av personuppgifter


Metadata

Du kan besöka vår webbplats eller applikation utan att lämna någon personlig information om dig själv. I så fall kommer Essity bara att samla in följande metadata, som genereras från din användning:

Hänvisningsadress, datum och tid för inloggning, överförd datavolym, överföringsstatus, typ av webbläsare, IP-adress, operativsystem och gränssnitt, språk och version för webbläsarens mjukvara.

Din IP-adress används för att göra det möjligt för dig att använda vår webbsida eller applikation. När IP-adressen inte längre behövs för att uppnå detta ändamål, kommer vi att förkorta densamma genom att radera den sista oktaden (d.v.s. de sista åtta tecknen) i din IP-adress. Metadatan, inklusive den förkortade IP-adressen används för att förbättra kvalitén och tjänsterna på vår webbplats eller applikation genom att analysera hur våra användare har använt webbplatsen eller applikationen.Konto

Om du skapar ett konto på vår webbplats eller i vår applikation, kan du bli ombedd att lämna personlig information om dig själv, såsom exempelvis: namn, postadress, e-postadress, valt lösenord, telefonnummer, uppgifter om bankkonto och betalkort, fakturerings- och leveransadress och att ange dina intressen för produkter/tjänster (valfritt). Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att upprätthålla kontofunktionaliteter, förse dig med marknadsföringsmaterial i den omfattning som är tillåten enligt lag och i syfte att analysera dina intressen för marknadsföringsändamål.Beställningar av produkter

Om du beställer en produkt via vår webbplats eller applikation, samlar Essity in och behandlar följande personuppgifter om dig: information om ditt konto, typ av produkt, beställd mängd, pris, beställningsdatum, beställningsstatus, returer och kundtjänstmeddelanden.  Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att fullgöra det avtal som ingåtts mellan dig och oss genom den aktuella beställningen, för kundtjänständamål, fullgörande av rättsliga förpliktelser, samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och för anpassad marknadsföring.Sweepstakes/Tävlingar:

Om du deltar i en tävling, kommer Essity att samla in och behandla följande personuppgifter om dig: namn, postadress, e-postadress, datum för deltagande, val av vinnare, pris och svar på quiz. Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att genomföra tävlingen, informera vinnaren, leverera priset till vinnaren, i förekommande fall genomföra event, samt för marknadsföringsändamål.Uppgifter om hälsa:

När du beställer vissa produkter kan Essity samla in och behandla även information om hälsotillstånd, vilket förutsätter produktbeställningen. Hälsouppgifter är känsliga uppgifter i den mening som avses i GDPR och Essity vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda sådana känsliga uppgifter i enlighet med lagens krav. Med förbehåll för samtycke samlar Essity in och behandlar hälsouppgifter enbart för att genomföra avtalsförhållandet och produktbeställningen, tillhandahålla kundtjänst, uppfylla rättsliga skyldigheter, försvara, fastställa och utöva rättsliga anspråk samt skräddarsydd marknadsföring.


2.      Tredje parter

Överföring till tjänsteleverantörer

Essity kan komma att anlita externa tjänsteleverantörer, som agerar som personuppgiftsbiträden till Essity, och som tillhandahåller tjänster relaterade till exempelvis webbplatsen, marknadsföring eller IT-support. I samband med att sådana tjänster tillhandahålls kan de externa tjänsteleverantörerna få tillgång till och/eller komma att behandla dina personuppgifter.

Vi kommer att ålägga de externa tjänsteleverantörerna att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för dina personuppgifter.

·        Andra mottagare

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning kan Essity komma att överföra personuppgifter till tillsynsmyndigheter, andra offentliga organ, juridiska rådgivare, externa konsulter och samarbetspartners. I händelse av en sammanslagning eller förvärv av företag kan personuppgifter komma att överföras till tredje parter som är involverade i sammanslagningen eller förvärvet.

·        Internationella överföringar av personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in eller tar emot från dig kan komma att överföras till och behandlas av mottagare utanför EU/EES-området (hädanefter gemensamt "EU"). Mottagarna kan finnas i de länder som anges påhttp://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htmvilka säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt dataskyddsperspektiv. Andra mottagare kan finnas i länder som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt dataskyddsperspektiv. Essity kommer, i enlighet med tillämplig lag, att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs utanför EU. Sådana överföringar kommer att baseras pålämpliga skyddståtgärder såsom EU-kommissionens eller tillämplig dataskyddsmyndighets standardavtalsklausuler, godkända uppförandekoder i förening med bindande och verkställbara åtaganden från mottagaren eller certifieringar i förening med bindande och verkställbara åtaganden från mottagaren. Du har rätt att få information om sådana lämpliga skyddsåtgärder genom att kontakta oss enligt vad som anges nedan i avsnitt 7 (Kontakta oss).

 

3.      Rättslig grund för behandlingar

 

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:


Du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål;

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på din begäran inför att ett avtal ingås;
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss;
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för någon annan fysisk person;
  • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning;
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt om du är ett barn;
  • Andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med nationell lag;

Vi kan komma att behandla dina känsliga personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:


Du har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;

  • Behandlingen är nödvändig för att du eller vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och utöva våra särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd;
  • Behandlingen rör personuppgifter som du har har offentliggjort på ett tydligt sätt;
  • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet;

Tillhandahållande av dina personuppgifter kan vara nödvändigt på grund av lagstadgade eller avtalsenliga krav, för att ingå ett avtal med oss eller för att mottaga sådana produkter och tjänster som du har beställt. Du kan också tillhandahålla personuppgifter frivilligt.

Ifall du inte lämnar dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig, exempelvis genom att du inte kan få del av vissa produkter eller tjänster. Om inte annat anges, kommer det dock inte att få några rättsliga följder för dig ifall du inte lämnar dina personuppgifter.

 


4.      Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem?

Om du har lämnat ditt samtycke för en viss insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, kan du återkalla samtycket när som helst med framåtverkande effekt. Vidare kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål utan att åsamkas någon kostnad utöver normala transmissionskostnader/trafikkostnader.

Enligt tillämplig dataskyddslag har du rätt att (i) begära tillgång till dina personuppgifter, (ii) begära rättelse av dina personuppgifter, (iii) begära radering av dina personuppgifter, (iv) begära begränsning av behandling av dina personuppgifter, (v) begära dataportabilitet, (vi) invända mot behandling av dina personuppgifter (inbegripet rätt att invända mot profilering) samt (vii) invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering).

För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges under punkten 7 (Kontakta oss) nedan.

Om du har klagomål har du också rätt att framställa dessa hos behörig dataskyddsmyndighet.5.      Cookies och annan spårningstekniker

Den här webbplatsen eller applikationen använder cookies. För vidare information, vänligen ta del av vår Cookie Policy6.      Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att bevaras så länge det behövs för att kunna tillhandahålla de tjänster och produkter som har beställts. Efter det att vårt förhållande har upphört kommer vi antingen att radera dina personuppgifter, eller att anonymisera dem, om inte annat anges enligt lag (exempelvis för beskattningsändamål). Vi kan komma att lagra dina kontaktuppgifter och intressen för våra produkter eller tjänster under en längre tidsperiod ifall vi har rätt att skicka marknadsföring till dig. Vi kan också vara skyldiga enligt tillämplig lag att lagra vissa personuppgifter under 10 år efter relevant beskattningsår. Vi kan också lagra dina personuppgifter efter det att vårt avtalsförhållande har upphört om det krävs enligt tillämplig lag eller i den utsträckning det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer, i den utsträckning det är möjligt, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter för sådana begränsade ändamål efter det att vårt avtalsförhållande har upphört.

 

7.      Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter som registrerad eller om du har andra frågor om denna sekretesspolicy, vänligen skicka din begäran till:

 

dataprivacy@essity.com

 

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sverige.