Juridisk information

For media.jpg

Användarvillkor

Essity Aktiebolag (publ) 

Kontor: Stockholm 

Organisationsnr.: 556325-5511

"Essity", "vi" eller "oss" refererar nedan till Essity Aktiebolag (publ) som tillhandahållare av denna webbplats (”Webbplatsen”) såvida inte en viss webbplats eller en annan tjänst använder ”Essity” för att referera till någon annan enhet. Användarvillkoren gäller för webbplatser och andra tjänster som hänvisar till dessa Användarvillkor. 
Användarvillkoren och Essitys tillhandahållande av Webbplatsen regleras av svensk lag. Eftersom Essity-koncernen består av enheter från flera länder bör du vara uppmärksam på att om ett annat företag anges som tillhandahållare av en viss webbplats eller tjänst kan lagarna i landet där detta företag har sitt säte föreskriva andra eller ytterligare regler. I sådana fall är det lagarna i landet där företaget har sitt säte som gäller och som det aktuella företaget kommer att följa.

Upphovsrätt

Materialet på Webbplatsen tillhandahålls av Essity som en service för kunderna och får endast användas i informationssyfte. Enstaka kopior får laddas ner i enlighet med bestämmelserna nedan. 
Genom att ladda ner material från Webbplatsen godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda Webbplatsen eller ladda ner något material.

Varumärkesinformation

Alla namn, logotyper och varumärken tillhör Essity, dess dotterbolag, relaterade företag, licensgivare eller joint venture-partners. Essitys varumärken och märkesnamn får endast användas i enlighet med Användarvillkoren eller med skriftligt förhandstillstånd från Essity. 
Alla användning av Essitys varumärken för reklam eller marknadsföring av Essitys produkter ska godkännas av Essity.

Begränsad användning

Allt innehåll på Webbplatsen, t.ex. text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp och mjukvara tillhör Essity eller dess innehållsleverantörer och skyddas av svensk och internationell upphovsrättslag. Otillåten användning eller spridning av material från Webbplatsen kan utgöra brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och/eller andra lagar och leda till såväl civil- som straffrättsliga påföljder. 
Webbplatsen får varken helt eller delvis reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, säljas vidare eller på annat vis utnyttjas i kommersiellt syfte såvida inte Essity uttryckligen i skrift tillåter detta. Tillåtet är att ladda ner en kopia av informationen på Essitys webbplatser på en enda dator för uteslutande personligt, icke-kommersiellt och internt bruk. 
Du får inte ändra, använda eller överföra informationen i något som helst kommersiellt syfte och inte heller radera några meddelanden om upphovsrätt eller andra rättigheter från informationen. Du godkänner att det är ditt ansvar att förhindra otillåten kopiering av materialet och att försäkra att din organisations personal och leverantörer (i förekommande fall) iakttar dessa restriktioner. 
Det är ditt ansvarar att följa alla tillämpliga upphovsrättslagar. Det är tillåtet att kopiera Webbplatsen som en nödvändig tillfällig handling i samband med att Webbplatsen visas och även tillåtet att för personligt bruk skriva ut en kopia av så mycket av Webbplatsens innehåll som kan anses rimligt för privata ändamål. All annan användning är förbjuden. Du får inte visa Webbplatsen i en ”frame” eller länka till någon annan sida än startsidan utan skriftligt förhandstillstånd från Essity. Essity beviljar dig inga som helst uttryckliga eller underförstådda rättigheter till några patent, upphovsrätter, varumärken eller företagshemligheter.

Ansvarsfriskrivning

Informationen på Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” utan uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive garantier om säljbarhet, om frånvaro av intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller lämplighet för något särskilt ändamål. I de fall Essity länkar till webbsidor tillhörande tredje part sker sådan länkning endast för att underlätta för användaren och Essity ansvarar varken för sådana webbsidors innehåll eller innehållets riktighet. Essity ska under inga som helst omständigheter bära något som helst skadeståndsansvar, inklusive utan begräsningar skadeståndsansvar för utebliven vinst, verksamhetsavbrott eller förlust av information som uppstår i samband med användningen av eller oförmågan att använda informationen även om Essity underrättats om risken för sådant skadeståndsansvar. Essity garanterar heller inte riktigheten eller fullständigheten hos information, text, grafik, länkar eller andra objekt som ingår i informationen. Essity har rätt att när som helst ändra informationen eller produkterna som beskrivs i informationen utan att meddela detta i förväg. Essity förbinder sig inte att uppdatera informationen eller annat material på Webbplatsen.

Användarbidrag

Allt material, all information och all annan kommunikation som du skickar till eller lägger ut på Webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell, icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, fullständigt underlicensierbar och oskyddad (”Kommunikation”). Essity har inga skyldigheter beträffande Kommunikationen. 
Det står Essity fritt att lämna ut, kopiera, sprida, införliva och/eller på annat vis använda all Kommunikation tillsammans med data, bilder, ljud, texter och annat som ingår i Kommunikationen för vilket som helst kommersiellt eller icke-kommersiellt syfte. 
Om du via Webbplatsen eller på annat sätt lämnar personuppgifter till Essity godkänner du att Essity får använda uppgifterna för att utvärdera din information och marknadsföra Essitys produkter och tjänster, inklusive skicka uppgifterna till tredje land och lägga upp dina personuppgifter på internet. Essitys hantering av personuppgifter regleras av svensk lag och du kan kontakta Essity i händelse av felaktiga uppgifter eller i andra ärenden kopplade till dina personuppgifter. 
Du får inte lägga upp någon Kommunikation som kan anses stötande, som kränker någon annan persons integritet, som kan betraktas som kommersiell marknadsföring eller på annat sätt är olaglig eller olämplig. Vi raderar sådan Kommunikation så fort vi blir varse den och förbehåller oss rätten att utesluta dig som användare från vår Webbplats eller våra tjänster. 
När du använder tjänster som tillhandahålls av tredje part, t.ex. Facebook, kan även villkor från tredje part gälla. T.ex. gäller villkoren som anges i “Statement of Rights and Responsibilities” för alla som använder och besöker Facebook. Vi rekommenderar därför att du läser igenom sådana eventuella villkor innan du använder någon tjänst som tillhandahålls av tredje part.

Övrigt

Essity kan när som helst revidera Användarvillkoren genom att uppdatera informationen på denna sida. 
Essity förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande 1) ändra villkoren, 2) granska och radera upplagt material och 3) när som helst upphöra att tillhandahålla Webbplatsen utan att meddela detta i förväg. 
Om något villkor eller någon bestämmelse häri bedöms var olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar ska detta inte på något vis påverka eller begränsa giltigheten eller genomförbarheten hos övriga villkor och bestämmelser.

Integritetspolicy

(”Essity”, ”vi” eller ”oss”) värnar om skydd för personuppgifter och personlig integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur Essity i egenskap av personuppgiftsansvarig, enligt den definition som anges i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning/General Data Protection Regulation (“GDPR”) och i E-Privacyförordningen samlar in och behandlar personuppgifter och annan information om användarna.

1. Kategorier av personuppgifter och syften med behandling av personuppgifter

Metadata
Du kan besöka vår webbplats eller applikation utan att lämna någon personlig information om dig själv. I så fall kommer Essity bara att samla in följande metadata, som genereras från din användning: 
Hänvisningsadress, datum och tid för inloggning, överförd datavolym, överföringsstatus, typ av webbläsare, IP-adress, operativsystem och gränssnitt, språk och version för webbläsarens mjukvara.
Din IP-adress används för att göra det möjligt för dig att använda vår webbsida eller applikation. När IP-adressen inte längre behövs för att uppnå detta ändamål, kommer vi att förkorta densamma genom att radera den sista oktaden (d.v.s. de sista åtta tecknen) i din IP-adress. Metadatan, inklusive den förkortade IP-adressen används för att förbättra kvalitén och tjänsterna på vår webbplats eller applikation genom att analysera hur våra användare har använt webbplatsen eller applikationen. 
 
Konto
Om du skapar ett konto på vår webbplats eller i vår applikation, kan du bli ombedd att lämna personlig information om dig själv, såsom exempelvis: namn, postadress, e-postadress, valt lösenord, telefonnummer, uppgifter om bankkonto och betalkort, fakturerings- och leveransadress och att ange dina intressen för produkter/tjänster (valfritt). Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att upprätthålla kontofunktionaliteter, förse dig med marknadsföringsmaterial i den omfattning som är tillåten enligt lag och i syfte att analysera dina intressen för marknadsföringsändamål.
 
Beställningar av produkter
Om du beställer en produkt via vår webbplats eller applikation, samlar Essity in och behandlar följande personuppgifter om dig: information om ditt konto, typ av produkt, beställd mängd, pris, beställningsdatum, beställningsstatus, returer och kundtjänstmeddelanden.  Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att fullgöra det avtal som ingåtts mellan dig och oss genom den aktuella beställningen, för kundtjänständamål, fullgörande av rättsliga förpliktelser, samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och för anpassad marknadsföring.
 
Sweepstakes/Tävlingar:
Om du deltar i en tävling, kommer Essity att samla in och behandla följande personuppgifter om dig: namn, postadress, e-postadress, datum för deltagande, val av vinnare, pris och svar på quiz. Essity behandlar dessa personuppgifter i syfte att genomföra tävlingen, informera vinnaren, leverera priset till vinnaren, i förekommande fall genomföra event, samt för marknadsföringsändamål. 
 
Uppgifter om hälsa: Om du beställer produkter kan Essity komma att samla in och behandla uppgifter om hälsa som framgår eller annars följer av beställningen. Uppgifter om hälsa anses vara känsliga uppgifter enligt GDPR. Essity vidtar alla åtgärder som krävs enligt lag för att skydda sådana uppgifter. Med ditt samtycke kommer Essity att samla in och behandla uppgifter om hälsa i syfte att fullgöra skyldigheter i enlighet med genomförda beställningar, för kundtjänständamål, fullgörande av rättsliga förpliktelser, samt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och för anpassad marknadsföring.
 
 
2. Tredje parter 
 • Överföring till tjänsteleverantörer 
  Essity kan komma att anlita externa tjänsteleverantörer, som agerar som personuppgiftsbiträden till Essity, och som tillhandahåller tjänster relaterade till exempelvis webbplatsen, marknadsföring eller IT-support. I samband med att sådana tjänster tillhandahålls kan de externa tjänsteleverantörerna få tillgång till och/eller komma att behandla dina personuppgifter.
  Vi kommer att ålägga de externa tjänsteleverantörerna att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa skydd och säkerhet för dina personuppgifter.

 • Andra mottagare 
  I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning kan Essity komma att överföra personuppgifter till tillsynsmyndigheter, andra offentliga organ, juridiska rådgivare, externa konsulter och samarbetspartners. I händelse av en sammanslagning eller förvärv av företag kan personuppgifter komma att överföras till tredje parter som är involverade i sammanslagningen eller förvärvet.

 • Internationella överföringar av personuppgifter
  De personuppgifter som vi samlar in eller tar emot från dig kan komma att överföras till och behandlas av mottagare utanför EU/EES-området (hädanefter gemensamt "EU"). Mottagarna kan finnas i de länder som anges på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm vilka säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt dataskyddsperspektiv. Andra mottagare kan finnas i länder som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter ur ett EU-rättsligt dataskyddsperspektiv. Essity kommer, i enlighet med tillämplig lag, att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs utanför EU. Sådana överföringar kommer att baseras på lämpliga skyddståtgärder såsom EU-kommissionens eller tillämplig dataskyddsmyndighets standardavtalsklausuler, godkända uppförandekoder i förening med bindande och verkställbara åtaganden från mottagaren eller certifieringar i förening med bindande och verkställbara åtaganden från mottagaren. Du har rätt att få information om sådana lämpliga skyddsåtgärder genom att kontakta oss enligt vad som anges nedan i avsnitt 7 (Kontakta oss).
 
3. Rättslig grund för behandlingar
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:
 
 • Du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för ett eller flera specifika ändamål; 
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på din begäran inför att ett avtal ingås;
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss;
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för någon annan fysisk person;
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning;
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en tredje parts berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt om du är ett barn;
 • Andra rättsliga grunder för behandling av personuppgifter i enlighet med nationell lag;
Vi kan komma att behandla dina känsliga personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:
 
 • Du har lämnat ett uttryckligt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål; 
 • Behandlingen är nödvändig för att du eller vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och utöva våra särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd;
 • Behandlingen rör personuppgifter som du har har offentliggjort på ett tydligt sätt;
 • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet;
Tillhandahållande av dina personuppgifter kan vara nödvändigt på grund av lagstadgade eller avtalsenliga krav, för att ingå ett avtal med oss eller för att mottaga sådana produkter och tjänster som du har beställt. Du kan också tillhandahålla personuppgifter frivilligt.
Ifall du inte lämnar dina personuppgifter kan det vara till nackdel för dig, exempelvis genom att du inte kan få del av vissa produkter eller tjänster. Om inte annat anges, kommer det dock inte att få några rättsliga följder för dig ifall du inte lämnar dina personuppgifter. 
 
 
4. Vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dem?
Om du har lämnat ditt samtycke för en viss insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, kan du återkalla samtycket när som helst med framåtverkande effekt. Vidare kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål utan att åsamkas någon kostnad utöver normala transmissionskostnader/trafikkostnader.
Enligt tillämplig dataskyddslag har du rätt att (i) begära tillgång till dina personuppgifter, (ii) begära rättelse av dina personuppgifter, (iii) begära radering av dina personuppgifter, (iv) begära begränsning av behandling av dina personuppgifter, (v) begära dataportabilitet, (vi) invända mot behandling av dina personuppgifter (inbegripet rätt att invända mot profilering) samt (vii) invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering). 
För att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss via de uppgifter som anges under punkten 7 (Kontakta oss) nedan. 
Om du har klagomål har du också rätt att framställa dessa hos behörig dataskyddsmyndighet.
 
 
 
5. Cookies och annan spårningstekniker
Den här webbplatsen eller applikationen använder cookies. För vidare information, vänligen ta del av vår Cookie Policy nedan.
 
 
6. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att bevaras så länge det behövs för att kunna tillhandahålla de tjänster och produkter som har beställts. Efter det att vårt förhållande har upphört kommer vi antingen att radera dina personuppgifter, eller att anonymisera dem, om inte annat anges enligt lag (exempelvis för beskattningsändamål). Vi kan komma att lagra dina kontaktuppgifter och intressen för våra produkter eller tjänster under en längre tidsperiod ifall vi har rätt att skicka marknadsföring till dig. Vi kan också vara skyldiga enligt tillämplig lag att lagra vissa personuppgifter under 10 år efter relevant beskattningsår. Vi kan också lagra dina personuppgifter efter det att vårt avtalsförhållande har upphört om det krävs enligt tillämplig lag eller i den utsträckning det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer, i den utsträckning det är möjligt, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter för sådana begränsade ändamål efter det att vårt avtalsförhållande har upphört. 
 
7. Kontakta oss
Om du har frågor eller funderingar avseende denna personuppgiftsspolicy är du välkommen att kontakta oss: 
 
Essity Hygiene and Health AB  
Broplatsen 3 
431 31 Göteborg  
Telefon: 031-746 17 00 
 
Kontaktuppgifterna till vår representant inom EU är dessa: 
 
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933

Användning av cookies

Webbplatsen använder cookies. Därför informerar vi i detta avsnitt om hur vi använder cookies och hur du väljer om dessa ska sparas eller raderas.

Vad är en cookie? 

Information som lagras på din dator när du besöker en webbsida kallas för ”cookies”. 

Cookies är inga datorprogram utan små informationsfiler som tillåter webbplatser att spara och hämta information om vad användaren gör. 

De flesta webbplatser använder cookies eftersom de är viktiga verktyg för att ge användaren en bra användarupplevelse. Cookies gör det möjligt för webbplatser att tillhandahålla skräddarsydda tjänster, t.ex. komma ihåg inloggningsuppgifter, komma ihåg vilka produkter användaren har lagt i varukorgen eller visa innehåll som är relevant för användaren. 

Det finns två typer av cookies: 1) tillfälliga cookies (även kallade sessionscookies) som raderas när webbläsaren stängs och 2) permanenta cookies som ligger kvar tills de aktivt raderas eller löper ut (livslängden bestäms av webbplatsen).

Hur raderar man en cookie? 

De flesta webbläsare är automatiskt inställda på att acceptera cookies. 

Du kan inaktivera cookies i din webbläsare men kom ihåg att du riskerar att förlora många funktioner som krävs för att webbplatsen ska fungera ordentligt.

Om du vill ha mer detaljerad information om cookies, besök www.aboutcookies.org som innehåller omfattande och oberoende information om hur man avaktiverar cookies med hjälp av inställningarna i webbläsaren och hur man raderar cookies som redan finns på din dator.

För att radera cookies på din mobiltelefon hänvisar vi till bruksanvisningen för din enhet.


Lista över cookies som Tork använder 

För att kunna ge dig en skräddarsydd upplevelse använder Webbplatsen cookiesVarje gång du använder webbplatsen sparas eller hämtas information i form av cookies. Nedan följer en lista över vilka cookies vi använder.


Syfte Typ Livslängd 1:a eller 3:e part
Handle Shopping List Functionality Cookies Persistent cookies 1st Party
Consent on Cookie Policy 
(useOfCookiesApproved)
Strictly Necessary Cookies Session cookies and persistent cookies 1st Party


Strikt nödvändiga cookies – Dessa cookies krävs för att du ska kunna navigera runt på webbplatsen och använda dess funktioner, t.ex. komma åt säkra sidor. Utan dessa cookies kan tjänster som du begär, t.ex. genomförandet av ett köp, inte levereras.

Prestandacookies – Dessa cookies samlar information om hur en webbplats används, t.ex. vilka sidor som får flest besökare och om användarna får felmeddelanden från vissa webbsidor. Dessa cookies samlar ingen information som kan spåras till någon enskild individ. Informationen som samlas in aggregeras och är därför anonym. Den används bara för att förbättra webbplatsen. 
 
Funktionscookies – Ttillåter en webbplats att komma ihåg olika val du gör (t.ex. namn, språk eller region) och ger bättre, skräddarsytt innehåll. Informationen som dessa cookies samlar in kan anonymiseras och det går inte att spåra vad du gör på andra webbplatser. 
 
Reklamcookies – används för att reklamen som visas ska stämma bättre överens med dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger samma annons visas för dig samt för att underlätta mätningen av hur effektiva olika reklamkampanjer är. Informationen sparas av våra reklamnätverk med tillstånd från [Essity/Tena UK/Bodyform UK etc]. De kommer ihåg att du har besökt en viss webbplats och informationen delas med andra organisationer, t.ex. våra annonsörer. Ofta är reklamcookies kopplade till webbfunktioner som tillhandahålls av andra organisationer.
 

Godkännande av användarvillkoren 

Genom att godkänna Användarvillkoren samt genom att besöka och använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Du kan även godkänna användningen av cookies genom dina webbläsarinställningar.
 

Användarbidrag 

Essity kan tillåta dig att lägga upp information, kommentarer eller annat material på Webbplatsen, på sociala nätverk eller andra onlinetjänster. Detta görs i syfte att underlätta flödet av information om Essity och Essitys produkter. Observera att villkoren för sådana användarbidrag fastställs i avsnittet om Upphovsrätt i Användarvillkoren (se ovan).
 
Lämna inga uppgifter om andra personer till oss såvida du inte kan bevisa att de har lämnat sitt medgivande.


Skriv ut Ladda ner